Семинар: Финансиски менаџмент и сметководство за граѓански организации

Проектот ТАКСО на 22-ри декември 2016 во Скопје во Едукативниот центар М6 организираше семинар на тема „Финансиски менаџмент и сметководство за граѓански организации“.

29.12.2016.

Целта на семинарот беше граѓанските организации да го подобрат разбирањето на спецификите на финансиското работење и сметководството во граѓански организации, да се подготват подобро за финансиско известување и да бидат свесни за законската регулатива која влијае на нивното финансиско работење.

Учесници на семинарот беа претставници на граѓански организации задолжени за финансиското работење на организацијата - финансиски раководители, како и сметководители на граѓански организации.

Учесниците на семинарот беа подетално запознаени со релевантната правна рамка и меѓународните стандарди, финансиското раководење, буџетирањето и сметководството, финансиското и даночното известување, интерпретацијата на финансиските извештаи и финансиската ревизија.

Download: ПРЕЗЕНТАЦИИ
Effective Networking, Advocacy
A Capacity Building and Technical Assistance Programme for Effective Networking and Advocacy was designed by the TACSO Bosnia and Herzegovina (BiH) Office as a response to the multiple challenges in networks’ work as identified during the implementation of TACSO 2. The programme began in February 2017 and was implemented in partnership with the Resource Centre in BiH, TACSO by VESTA.
2017
2017
2017

Resource 
Centres Info

Tacso Calendar & International EventsThe CSO Toolkit is an online source of various TACSO 
documents including manuals, guides and glossaries...

Regional Capacity Building Events

The People to People (P2P) component

CSF Regional Grants News

We would like to have inputs from our 
beneficiaries with ideas, suggestions, remarks...

TACSO latest reportseNewsletter

EU Guidelines

TACSO Expert RosterNetworking-Partnership Forum

Photo Gallery